Ny moderat linje

På partistämman i Karlstad debatterades och beslutades om förslag till ny politisk linje inom olika områden. Bland dessa kan nämnas de nedanstående:

Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet

 • Sänkt skatt på små inkomster, förstajobbet-avdrag
 • Förstajobbet-anställning, fortsatt reformera LAS
 • Förhöjt jobbskatteavdrag redan vid 64 år, i stället för dagens 65 år
 • Utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen
 • Rätt till Komvux
 • Ökade möjligheter till yrkesvux
 • Flytt-rut
 • Sänkt krav på aktiekapital för att starta företag och förenklade regler för svenska företag
 • Ökad konkurrenskraft och miljövänligare transporter genom möjligheter för tyngre och längre lastbilar

 

En förnyad migrations- och integrationspolitik

 • Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara ny huvudregel med möjlighet till permanent uppehållstillstånd vid anställning och uppvisad inkomst
 • Tillfälliga gränskontroller
 • Införande av säkraländer-listor
 • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring och utökad omfattning av försörjningskravet
 • Skärpta straff för flyktingsmuggling
 • Utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan grundskoleutbildning
 • Staten ska utöka sitt ansvar för etableringsersättningen från dagens två år till tre år och erbjuda mer stöd och resurser för till exempel undervisning för nyanlända

 

Ordning och reda i välfärden

 • Likvärdiga krav på alla utförare i välfärden
 • Generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden
 • Tuffare och tydligare krav på och prövning av ägare och ledning i välfärden
 • Allmänheten ska tillförsäkras god insyn avseende såväl verksamhets­relaterade uppgifter som ekonomi, genom öppen och transparent redovisning

 

Mer kunskap i skolan

 • Att den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år
 • Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt med nationella resurser kopplade till åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten.
 • Fler karriärtjänster för lärare
 • Ökade möjligheter till lovskola
 • Morgonfritids för ökad flexibilitet och förutsättningar för mer lugn och ro när den ordinarie verksamheten börjar

 

Säkerhet i en orolig omvärld

 • Färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap
 • Återupprätta det psykologiska försvaret
 • Att Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem ska vara en prioriterad materielfråga kommande mandatperiod

 

Trygghet mot brott

 • 1 000 nya poliser
 • Åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism
 • Möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning och bättre verktyg för markägare och kommuner att hantera utmaningen
 • Öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte

 

Ökad jämställdhet och samhörighet

 • Förstärkt jämställdhetsbonus
 • Jämställdhetsbonus för den tillfälliga föräldrapenningen vid vab
 • Se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkring­en
 • HBTQ-lyft

 

Fler bostäder

 • Öka tillgången på byggbar mark
 • Mer ändamålsenligt strandskydd
 • Ytterligare flexiblare bullerregler
 • Förkortade handläggningstider
 • Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning